fbpx
Contact Form
Apply Now

List of toppers – class X

Sr. No.

Name Year
1 Bhavna Chauhan 2007-08
2 Puneet Chauhan 2008-09
3 Shreya Pratap 2009-10
4 Utkarsh Saini 2010-11
5 Kriti Sharma 2011-12
6 Saurabh Purohit 2012-13
7 Saket Kumar 2013-14
8 Kamna Sharma 2014-15
9 Yash Priya 2015-16
10  Urvi Sharma 2016-17
11  Karan Bhati 2016-17
12 Nivedita Shukla 2017-18
13  Riya Ahlawat 2018-19
14 Vansh Agarwal 2018-19
15 Khushi Alodhan 2019-20